Проучване

Съществено при регистрацията на ТМ е проучването, предхождащо регистрацията. Получавате становище дали избрания от Вас знак отговаря на изискванията на чл. 11 и 12 от ЗМГО и на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

Както българското, така и европейското законодателство, въвеждат множество изисквания, на които трябва да отговаря избраното лого или име, за да бъде допуснато до регистрация. Не всеки знак може да бъде търговска марка. Може да се окаже, че сте избрали знак, който попада в хипотезата на абсолютните основания за отказ и никога да не получите закрила за него. Но ще сте платили таксите за регистрация, които, особено при европейска или международна регистрация, никак не са малки.

Друга съществена част от проучването е проверка в базите данни на Патентно ведомство на Република България, Европейската служба за ИС (EUIPO) и Световната организация за ИС (WIPO) за наличието на по-ранни марки, сходни на избраната от вас, които да имат съвпадение по отношение на териториалния обхват. Всяко трето лице може да подаде опозиция  срещу Вашата заявка, ако притежава по-ранна сходна или идентична марка, регистрирана за същия клас стоки и услуги. Това отваря процедурата по опозиция, която може да продължи години, предвид предвидената възможност за съдебен контрол.