Финансиране от ЕС

През 2023 година ще продължи финансирането от Ideas Powered for Business SME Fund в областта на индустриалната собственост, с помощта на което ще може да регистрирате търговски марки, промишлени дизайни и патенти с огромна отстъпка от базовата такса. През 2021 и 2022 100% от клиентите ми получиха финансиране!

В какво се състои предоставяната от фонда помощ?

Финансовата помощ, предоставяна от фонда се състои във възстановяване на процент от дължимите такси за регистрация на обекти на индустриална собственост. През 2021 г. се възстановяваха 50%, а през 2022 и 2023 ще се възстановяват 75 % от таксите за регистрация на търговски марки и промишлени дизайни. Възстановяват се такси както за национални, така и за европейски заявки, като финансирането може да бъде използвано за регистрация на повече от една търговска марка или промишелн дизайн. Общият размер на финансовата помощ, което едно МСП може да получи, е в размер на до 1000 евро.

Отново на възстановяване подлежат и 50% от заявителските такси за патент на изобретение! Размерът на финансирането при подаване на заявка за патент е до 750 евро.

На възстановяване подлежат и 90% от таксите от услугата IP Scan – слуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост.

Кога може да бъде получено финансирането?


Може да подадете документи по всяко време в интервала от 23 януари до 15 декемрви 2023 г. Средствата са ограничени и се предоставят по реда на получените заявления, така че не чакайте последния момент! През 2022 г. средствата се изчерпаха по-рано от предвиденото и приемът на заявления беше преустановен около месец преди обявения краен срок.

 

Как работи на практика финансирането?

Кандидатстването се извършва директно пред EUIPO, независимо дали помощта, която искате да получите, се отнася до национална, или до европейска заявка. За кандидатстване е необходимо да отговаряте на критерия на ЕС за микро, малки и средни предприятия. Документите, които следва да представите са следните: Удостоверение за банкова сметка; Удостоверение за ДДС регистрация или Удостоверение за актуално състояние.

Кандидатстването за финансиране предхожда регистрацията на избрания от Вас обект на ИС (търговска марка, промишлен дизай или патент). Първата стъпка е да се включите в процедурата за отпускане на финансиране. След като подадете необходимите документи, в срок от един месец, следващ месеца, през който сте кандидатствали, получавате решението на фонда, с което се отпуска финансиране. В двумесечен срок от получаване на това решение трябва да подадете Вашата заявка за търговска марка, промишлен дизайн или патент и да платите дължимата такса в пълен размер. След още един месец получавате обратно по банковата си сметка сумата, отпусната от фонда. За търговски марки и промишлени дизайни тази година ще се възстановяват 75% от базовите такси, както и от таксите за допълнителни класове стоки и услуги, а за патенти – 50%.

Базовата такса за национална регистрация на търговска марка е размер на 520 лв., а за европейска търговска марка – 850 евро. При одобрение от Фонда ще получите обратно 75% от тези суми. Можете да кандидатствате за повече от една търговска марка или промишлен дизайн, като общата сума, която ще получите като финансиране не може да надхвърля 1000 евро.

Кой може да получи финансиране и какви са критериите за отпускането му?

За финансиране в областта на индустриалната собственост може да кандидатства всяко малко, микро или средно предприятие, съгласно критерия на ЕС за МСП. Няма допълнителни критерии. В случай, че документите Ви са правилно попълнени и са изпълнени указанията в Решението за отпускане на финансиране, не се извършва доплънително класиране. Опитът ми от 2021 и 2022 година има 100% успеваемост.

Ако имате колебания, дали попадате в обхвата на дефиницията на ЕС за микро, малко и средно предприятие, следната таблица ще Ви даде отговор:

 

Какви са разликите във финансирането в сравнение с предишните години?

През 2023 г. размерът на общото финансиране, което може да получи всяко МСП е намален с 33%. Опитът от изминалите години показа, че повечето МСП не регистрират повече от 1 обект на индустриална собственост, поради което отпуснатото финансиране не се усвоява изцяло, но пък сумите стоят блокирани за период от 4 месеца, докато се изчаква МСП-то да поиска отпускането им. Това обстоятелство налага и втората промяна – заявката за регистрация на марката трябва да се подаде в двумесечен, а не както през 2022 г. – четиримесечен срок, считано от получаване на решението за одобрение за получаване на финансиране.


Какво представлява Фондът за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост?

Фондът за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (Ideas Powered for Business SME Fund) беше създаден през 2020 г. с цел предоставяне на финансова помощ на малките и средни предприятия повреме на Covid кризата като средство за насърчаване защитата на интелектуалната собственост. Успешното приключване и големият интерес към програмата през 2021 г. доведоха до идеята за продължаването на успешната линия за финансова подкрепа на малкия бизнес и през 2022 г. и 2023. През 2021 бяха подпомогнати над 13 000 МСП. По данни на EUIPO най-много заявки са подадени от Германия (1 401), Испания (1 365), Полша(1 348) и Италия (1 295). В България от възможността за регистрация на търговска марка на половин цена са се възползвали едва 356 търговци.

През 2021 г. и 2022 г.  помогнах на десетки МСП да регистрират търговски марки и промишлени дизайни като получат предвиденото финансиране. Доверете за на опита ми и се свържете с мен при необходимост от съдействие. Не отлагайте защитата на бранда си!

Повече информация и официални данни за предоставяните от фонада услуги през 2021 г. и 2022 г. може да намерите в страниците на Патентно ведомство на Република България, както и на Европейската служба за интелектуална собственост. Повече информация относно финансиране за регистрация на патент за изобретение, както и за услугата IP Scan, може да получите в индивидуална консултация.

Официални източници:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/guest/online-services/sme-fund
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2023/do-1500-evro-pomosht-za-malkite-i-sredni-predpriyatiya-obyavi-patentnoto-vedomstvo