Класирането на стоките и услугите при регистрация на ТМ

Важен аспект от процедурата по регистрацията на търговска марка е класирането на стоките и услугите, съобразно Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), известна още като Ницска Класификация. Класирането се извършва при подаване на заявката за регистрация и веднъж направено, не може да бъде отменено или променено. Единственият вариант за допълване списъка на стоки и услуги на Вашата марка е подаването на нова заявка.
Какво налага посочването на стоките и услугите?
Регистрацията на марката не Ви дава закрила при използването й за всякакви стоки и услуги, а само за изрично посочените в заявката. Това е така, тъй като се предполага, че един търговец едва ли произвежда едновременно прах за пране, луканка и компютърен софтуер. В същото време търговците, произвеждащи коренно различни стоки, имат различни потребители и реализират продукцията си на различен пазар, поради което няма как потребителите да се заблудят относно действителния притежател на стоките. Изхожда се от тезата, че един търговец може да произвежда перални с марка “А”, а друг – бебешки пюрета със същата марка, без това да ощетява никой от тях, нито да заблуждава потребителите.
Какво представлява Ницската класификация?
Класификацията представлява списък на всяка стока или услуга, която можете да си представите. Да, този списък е огромен, поради което стоките и услугите са разделени в 45 класа. Всеки клас има заглавие, определящо по най-общ начин включените в него стоки и услуги. Класът има подзаглавия, представляващи по-конкретни, но отново обобщени понятия. Самите стоки и услуги са безкраен брой, а бързо развиващата се икономика, особено в сферата на услугите, налага постоянното актуализиране на класификацията. Класификацията може да бъде прегледана като списък, но този списък не винаги съдържа всички разновидности на дадена стока и не винаги отчита езиковите особености при превода на класификацията. Поддържания от Патентно ведомство на Република България списък не е достатъчно пълен, поради което е необходимо използването на инструментите на Европейската служба по интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Инструментът на EUIPO – TM CLASS е достъпен и на български език и е най-добрият ориентир при класирането на стоки и услуги. Той изобразява класификацията като граф-дърво, в което можете да търсите имената на стоките по множество начини, които гарантират правилното им класиране*.
Защо са важни стоките и услугите?

На първо място – правилното класиране на стоките и услугите е важно за преодоляване на абсолютните основания за отказ по чл. 11, ЗМГО и Art. 7,  EUTMR **. При подаване на заявка за регистрация Вие посочвате стоки и услуги, които ще означавате с марката, а марката не трябва да бъде описателна или заблуждаваща по отношение на тези стоки и услуги. Така например не можете да регистрирате марка “Пиле” за стоките “пилешко месо”, “свинско месо”, “живи животни”, но можете да я регистрирате за финансови услуги, дрехи или козметика.

На следващо място правилното класиране на стоките и услугите при регистрация на търговска марка е от решаващо значение при определяне закрилата на марката. Необходим е баланс при класирането на стоките и услугите – те не трябва да бъдат нито твърде лаконично посочени, нито пък да включват стоки, които никога не бихте предлагали. При спор, засягащ сходни марки, може да се стигне до там, че да доказвате реалното използване на притежаваната от Вас марка за стоките, за които е регистрирана. Ако се окажа, че за някои от тях не е налице използване, те ще бъдат заличени. Всяко лице, което има правен интерес, може да поиска отмяна на регистрацията на Вашата марка за стоките и/или услугите, за които не я използвате.
Такъв в случаят в марката “БОНИ”, за която е доказано, че никога не е използвана за стоките “консервирани плодове и зеленчуци” и “млечни продукти”, поради което регистрацията й по отношение на тези стоки е отменена по искане на ЕТ БОНИТРЕКС Наско Бончев. Притежателят на по-ранната марка – БОНИ ХОЛДИНГ АД я е регистрирал за множество стоки и услуги, част от които никога не е предлагал на пазара. Това блокира възможността на други търговци да използват тази марка, без да нарушават конкуренцията. Именно с тези аргументи Патентно ведомство на РБ е отменило регистрацията на марката за посочените стоки.

С пълния текст на решението може да се запознаете тук  – Решение на ПВ относно марка Бони.

Винаги използвайте услугите на специалист при подаване на заявка за регистрация на търговска марка. Може да се свържете с мен тук.

*