Авторските права

Кои обекти защитават авторските права?

Закрилата на авторкото право е уредена в редица международни актове като Бернската конвенция, международните споразумения WCТ и TRIPS, чиито разпоредби са възпроизведени и в Закона за авторското право и сродните му права. Съгласно чл. 3 от ЗАПСП обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като литературни, музикални, сценични, фотографски произведения, произведения на изобразителното изкуство, дори компютърни програми. В тази категория спадат всякакви снимки, видеоклипове, включително колажи, създадени чрез Photoshop, Canva и подобни платформи, дори и популярните мемета.

Кой е носителят на авторското право?

Авторът е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. Това право е неотменимо и неотчуждимо.

Какви права има авторът?

Авторът притежава две категории права – имуществени и неимуществени. Неимуществените права включват посочването на името на автора при всяко използване на произведението, решението дали произведението да бъде разгласено и използвано, възможността да бъде забранено използването на създаденото, решението произведението да бъде променено и преработено.

Имуществените права се свеждат до възможността авторът да получава възнаграждение за използването на създаденото от него от трети лица. Авторът може да разреши използването, възпроизвеждането, преводът, както и излъчването по безжичен път на произведението, като за всяко използване се дължи възнаграждение. Имуществените права се отстъпват с договор.

Как се придобива авторското право?

За разлика от повечето обекти на интелектуалната собственост, авторското право не се регистрира или вписва. То се придобрива със самото създаване на произведението, а закрилата му трае докато авторът е жив и 70 години след неговата смърт.

Каква е закрилата на авторското право в интернет и социалните мрежи?

Използването на произведението е всяко негово възпроизвеждане и копиране. Това не може да стане без съгласието на автора, както и без посочването на името му. Това значи, че не можете просто да свалите картинка, която Ви е харесала, и да я сложите в блога си. Не можете да използвате мелодия от любимата си песен в рекламен клип, който да пуснете в Инстаграм. Не може да копирате този текст в сайта си. Законът допуска свободното използване на произведенията в определенеи хипотези, но гореизброените със сигурност не са сред тях.

Какви са митовете, които върлуват в интернет по отношение на авторските права?

Имам няколко любими мита, чийто генезис не мога да си обясня, но се повтарят толкова често, че потребителите ги приемат за истина. Първият от тях е, че ако пеоизведението е качено в интернет, то вече е станало публично и „авторските права не важат“.  Публичното разпространение на текст, снимка или видео не засяга правата на автора, защото само той може да реши как да използва и разпространява произведението. Поради тази причина ако искате да копирате този текст в социалната мрежа или в друг сайт, трябва да имате изричното ми съгласие.

Другият мит, който също се среща често, гласи, че ако произведението не са използва за търговска цел, то възнаграждение не се дължи. Законът не поставя подобни изисквания, а напротив – съгласно чл. 19 от ЗАПСП авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване и за всяко поредно използване от същия вид.

Какви са правата на авторите, чиито права са нарушени?

Факт е, че правната култура по отношение на интелектуалната собственост в България е шокиращо ниска. Голяма част от нарушителите действително нямат представа, че увреждат чужди права. Поради тази причина едно обикновено писмо, изпратено по официален ред, обикновено има възпиращо действие и води до премахване на обекта на нарушението от мрежата.

Законът обаче предвижда множество санкции по отношение на защита на авторските права. Можете да предявите иск за обезщетяване както на имуществени, така и на неимуществени вреди. Начинът на изчисляване на обезщетението е различен, в зависимост от видя и степента на нарушението. Можете да предявите иск за преустановяване на нарушението, изземване на екземплярите от произведението, изземване на всички устройства, използване за извършване на нарушението. Исковете за установяване на нарушения се разглеждат по реда на бързото производство, уредено в ГПК. Това значи, че можете да получите защита на правата си в рамките на няколко месеца. Не на последно място, за нарушения на права на интелектуалната собственост се носи и наказателна отговорност.

За съжаление българското общество е необяснимо толерантно към нарушенията в областта на авторските права. Съветвам всеки, който е пострадал от неправомерно използване на произведението му, да потърси правата си по съдебен ред.

При необходимост от консултация във връзка със защита на авторските права, не се колебайте да се свържете с мен.