Опозиция срещу регистрация на марка

Какво представлява опозицията?

Опозицията е специфична за правото на индустриалната собственост форма на възражение срещу регистрацията на дадена марка. Тя се подава от лице с правен интерес – най-често притежател на по-ранна марка, който смята, че подадена след него заявка е идентична или сходна с неговата регистрация и нарушава правата му. Основанията за подаване на опозиция са много на брой и са подробно уредени от чл. 12, ЗМГО и Art. 8, EUTMR.

Кой и кога може да подаде опозиция?

За подаването на опозиция законът въвежда изискването за наличие на правен интерес. Такъв може да има притежателят на по-ранна марка, но и лицензополучателят по сключен договор за лицензия, лице с по-ранни права, произтичащи от ЗАПСП, търговец със сходна фирма, включително и притежател на нерегистрирана, но използвана в търговската дейност търговска марка.

Срокът за подаване на опозиция е тримесечен от датата на публикацията в съответното ведомство (Патентно ведомство – за национални заявки и EUIPO – за европейски). Това значи, че лицето, собственик на по-ранна марка, трябва да следи редовно публикациите на съответните ведомства или да е сключило Договор за мониторинг на търговски марки със специалист.

Какво представлява по-ранна сходна или идентична марка?

Най-честите основания за подаване на опозиция са по-ранни права на лице, притежаващо сходна или идентична марка, регистрирана за същата територия, за сходни или идентични стоки и услуги от Ницската класификация. Идентичността и сходството се преценяват за всеки конкретен случай, но практиката на съответните ведомства, както и съдебната практика, са въвели строги критерии за определяне на идентичност или сходство. Изследват се знаците в техния визуален, фонетичен и смислов аспект. Изследва се и сходството между заявените стоки и услуги. Най-базовият критерий, който се използва, е гледната точка на потребителя.

Как се прави преценката за наличие на сходство или идентичност?

Винаги се прави преценка дали средният и умерено информиран потребител би допуснал, че стоките или услугите, означени със сравняваните знаци, се предлагат от един и същи търговец. Основната и най-важна отправна точка е гледната точка на потребителя. Това е причината, поради която понякога критериите изглеждат субективни, но има правила, които са универсални и предварително формулирани. Така например съдебната практика приема, че при по-дълги комбинации от думи, потребителят запомня първо началото на знака и се фокусира върху него. При словни марки огромно значение има дължината на думата, брой букви, срички, поредност на ударените срички. От значение е езика на сравняваните знаци.

Потребителят рядко помни знака в неговата цялост, а остава с впечатления за основни елементи – това са така наречените доминиращи и отличителни елементи. Доминиращият елемент е този, който заема най-много физическо пространство от знака – при комбинирани и фигуративни марки това може да бъде цвят или голям образен елемент от логото. Отличителен е този елемент, който е толкова специфичен, че грабва вниманието на потребителя и обикновено именно с него потребителят свързва марката. Така например в опаковките на шоколада Milka отличителен елемент е кравата, а доминиращ елемент е лилавият цвят.

При преценка за наличие на объркващо сходство се държи сметка за вида на сравняваните стоки. Потебителите на редки и тясноспециализирани стоки обикновено са по-наблюдателни и обръщат повече внимание на марката от потребителите на масови стоки. Т.е когато купувате медицински изделия или акумулатор за колата си, внимавате повече в изобра си, отколкото при покупката на сирене.

Налице са и други фактори, които се вземат предвид, като релевантния кръг потребители, степента на отличителност на по-ранната марка, географския обхват на предлаганите стоки и услуги и др.

Ето и и някои примери кога е налице сходство или идентичност, и кога не:

сходни марки

Как можем да се предпазим от подаване на опозиция срещу марката, която искаме да регистрираме?

Преди подаването на заявка е важно да бъде направено проучване от специалист за наличие на по-ранни сходни или идентични марки. Проучването трябва да се отнася до териториалния обвхват на марката, която желаем да регистрираме, поради което се проверяват различни бази данни – тази на Патентно ведомство на България, тази на Европейската служба за интелектуална собственост, тъй като европейските марки имат пряко действие и у нас, както и базите данни на Световната организация на интелектуална собственост, която съдържа данни за регистрирани в националните ведомства марки, както и за международни регистрации, които биха имали действие в желаната от Вас територия за регистрация по силата на Мадридската спогодба. Проучването следва да комбинира всички критерии и сходство или идентичност между Вашата марка и потенциални по-ранни марки. Следва да се извършва както на български, така и на английски език, да се задават вариации на избрания знак чрез промяна на определени букви, срички или промяна на образните елементи и цветове. Едно качествено проучване отнема време и специфични познания и не може да бъде извършено от човек без опит.

Как можем да подадем опозиция, ако притежаваме регистрирана марка?

Единственият начин за ефективна защита на правата ни, е възлагането на ежемесечен мониторинг на търговски марки на специалист, който да следи всички бази данни за подадени марки, които биха нарушавали правата Ви и да Ви уведоми своевременно.

Защитата на правата, свързани с търговските марки е специфична дейност. Винаги се обръщайте към специалист. При въпроси и необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с мен.