Промишлен дизайн

Какво представлява промишленият дизайн?

Съгласно чл. 2 от Закон за промишления дизайн (ЗПД), промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Дефиницията, дадена от Регламент (ЕО) № 6/2002 относно регистриран дизайн на общността (промишелн дизай, действащ на територията на ЕС) е почти идентична. Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да отговаря на изискванията за закрила на дизайн. Изключение правят компютърните програми. Като промишлен дизайн могат да се регистрират опаковки на продукти, етикети, лога, шрифтове, икони на приложения, графичен или уеб дизайн, дизайни на дрехи, обувки, интериор, украси и много други. Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.

Какво представляват критериите за новост и оригиналност?

Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света. Дизайнът е оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация.

Каква е разликата между търговска марка и промишлен дизайн?

Марката е знак, отличаващ стоката или услугата на един търговец от тази на другите търговци. Дизайнът закриля целия външен вид на продукта. Има случаи, в които едно и също изображение може да бъде регистрирано както като промишлен дизайн, така и като търговска марка. Такъв е случаят с бутилката Coca Cola – тя е защитена както като комбинирана и триизмерна търговска марка, така и като промишлен дизайн. Разликата е в закрилата, която двата закона предоставят.

Кой може да регистрира промишлен дизайн?

Притежателят на дизайна е лицето, което го произвежда и използва. То може да се различава от автора на дизайна. Лицето, създало дизайн, има право на авторство, като това право е безсрочно и непрехвърляемо. Правата върху самия дизайн са прехвърлими и най-често авторът на дизайна го създава за трети лица като част от служебно правоотношение.

Кой е органът, извършващ регистрацията?

Промишлен дизайн може да бъде регистриран по национален ред за територията на Република България пред Патентно ведомство. Може да бъде регистриран дизайн на общността, действащ на територията на ЕС пред EUIPO. Може да регистрирате дизайн и за трети държави по реда на Хагската спогодба. Изборът е на заявителя и зависи изцяло от желания обхват на закрила.

Каква е процедурата по регистрация?

Регистрационният режим на дизайните по ЗПД е хармонизирана със системата за регистрация на дизайн на Общността съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002. Предимството при регистрацията на промишлен дизайн е бързината на процедурата. За разлика от процедурата по регистрация на търговска марка , регистрацията на промишлен дизайн отнема само няколко седмици. За подаване на заявка е необходимо представяне на изображения на дизайна, класиране на продукта съобразно класификацията от Локарно, както и посочване на автора на дизайна. Органът не извършва служебна проверка за новост и оригиналност. Регистрацията може да бъде заличена в последствие по искане на трето лице, ако се докаже, че дизайнът не е нов или оригинален. Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката, като тя може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 години

Какви са ползите от регистрацията на промишлен дизайн?

Правото върху регистриран дизайн включва правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила.

На първо място, предвидена е административно-правна защита. Тя се състои в налагане на глоба или имуществена санкция от страна на държавата. Можете да подадете сигнал до Патентно ведомство, което извършва проверка и съставя акт за установяване на административно нарушение. В това производство Вие не сте участник и не  получавата обезщетение. Съгласно чл. 65 от ЗПД, наказанието за физически лица е глоба от 500 до 1500 лв., а за еднолични търговци и юридическите лица –имуществена санкция в размер от 1000 до 3 000 лв. Това производство е безплатно за Вас – не се дължат държавни такси.

На следващо място е възможността Ви да предявите претенциите си по съдебен ред като предявите иск за установяване на нарушението и преустановяването му. Тези искове се разглеждат по реда на бързото производство по ГПК и получавате съдебно решение в рамките на 3-4 месеца! Можете да претендирате и изплащането на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, както и изземване и унищожаване на предмета на нарушението.

Митническите органи прилагат мерки спрямо стоки при митнически надзор при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013.

Регистрацията на промишлен дизайн е бърз и ефективен начин за защита на интелектуалната Ви собственост. При допълнителни въпроси, може да заявите консултация тук.