Непреодолима сила в условията на пандемия. Кой и как може да се позове на нея?

Непреодолима сила в условията на пандемия. Кой и как може да се позове на нея?

Пандемията от Covid-19 доведе до множество въпроси относно приложението на два не особено популярни към момента института на търговското право – непреодолимата сила, наричана по-често форсмажор (force majeure) и стопанската непоносимост. Важно е да се има предвид, че обсъжданите по-долу норми регулират отношенията между търговци и не са приложими към гражданскоправни отношения или потребителски спорове.

4-часовият работен ден за повече от три месеца в условията на пандемия

Кодексът на труда допуска въвеждането на непълно работно време от работодателя за не повече от три месеца в рамките на една календарна година и то при наличието на определени законови предпоставки. Тази разпоредба защитава служителя от безконтролно въвеждане на непълно работно време, което да доведе до намаляване на полученото възнаграждение. С обявяването на извънредно положение