Видове търговски марки

Видове търговски марки

Съгласно чл. 9 от Закона за марките и географските означения марката марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с

Какво представлява европейската марка?

В днешния глобален свят защитата на търговска марка за територията на дадена държава може да се окаже недостатъчна. Регистрацията в Патентно ведомство на Република България Ви дава защита само за територията на страната. Съществуват различни способи за защита на търговска марка в повече държави, но най-бързият и икономичният е регистрация на марка на ЕС. Правната

Безвъзмездна помощ от ЕС за регистрация на търговски марки

На 18.12.2020 г. беше учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства (Ideas Powered for Business SME Fund), който ще предоставя безвъзмездна помощ за индустриална собственост в помощ на малките и средни предприятия  със седалище в Европейския съюз. Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и EUIPO и е предназначен за