Мониторинг

Законодателството в областта на търговските марки не възлага на нито един орган по регистрацията (Патентно ведомство, EUIPO или WIPO) задължението да следи служебно дали са налице злоупотреби. При подаване на заявка за регистрация на търговска марка, административният орган няма задължение да извърши проверка дали заявената марка не нарушава по-ранни права. За да се даде възможност на притежателите на по-ранни марки да се защитят, всяка нова заявка се публикува в бюлетин . В срок от три месеца, считано от публикацията, всяко лице може да подаде опозиция, ако правата му са нарушени. Не постъпи ли опозиция, марката се регистрира.

Какво означава това? Ако Вие притежавате марката „Х“, конкурент я заяви, а Вие пропуснете срока за възражение, то и двете марки ще бъдат регистрирани. Въпреки че този режим беше въведен в Република България през 2008 г. , повечето търговци не са запознати с приложението на законовите разпоредби, засягащи правата им по отношение на притежаваните от тях търговски марки. Единствената възможна защита срещу заявяването на Вашия знак от конкурент, е ежемесечният мониторинг на новозаявените марки, посредством базите данни на Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейски съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Услугата „Мониторинг на търговски марки“ включва ежемесечно проследяване на всички заявени търговски марки за територията на Република България, национални заявки, европейски заявки и международни заявки, подадени по реда на Мадридската спогодба. В случай на заявена търговска марка, сходна или идентична с притежаваната от Вас, ще бъдете незабавно уведомени. Ще получите консултация относно правните възможности за осъществяване на защита чрез изготвяне и подаване на опозиция, която да доведе до отхвърляне регистрацията на заявената от третото лице търговска марка.