Проучването на търговска марка

Какво представлява проучването на търговска марка?

Проучването на търговска марка е най-важната част от процедурата по регистрация. То се извършва преди подаването на заявката и отговаря на въпросите относно потенциалните рискове в процеса за регистрация. Всяко проучване, което изготвям, се състои от три части – проучване за законосъобразност на избрания знак, проучване за наличие на по-ранни сходни марки и становище съобразно резултатите.

Част 1 – проучване за законосъобразност

Закон за марките и географските означения, както и Регламент (EC) 2017/1001 поставят редица изисквания, на които трябва да отговаря марката, за да бъде допусната за регистрация. Тези изисквания се наричат абсолютни основания за отказ  и ако някое от изброените обстоятелства е налице, се постановява отказ. В практиката ми често се случва клиентът да е избрал марка, която би получила отказ. Ако сме изправени пред подобна хипотеза давам препоръка какви промени да се направят, как да се преработи името или логото, за да може да получи закрила. Понякога се налага да работим съвместно с дизайнера и да дам насоки какво може или не може да съдържа логото, за да премине марката през регистрацията.

Част 2 – проучване за наличие на по-ранни сходни марки

Проучването на търговската марка продължава с проверка в базите данни на Патентно ведомство, EUIPO и WIPO за наличие на по-ранни сходни марки, които имат действие на територията, избрана от клиента. Повечето заявители идват при мен и ми казват “Аз съм проверил, няма регистрирана такава марка”. Всъщност в над 90% от случаите има регистрирани по-ранни сходни марки. Това проучване изисква боравене със специфични бази данни, както и интерпретация на резултаите, които лице без необходимата компетентност не може да извърши. В него държим сметка за сходството между по-ранните марки, за териториите, за които са регистрирани, за стоките и услугите, които са заявени. Проучват се поотделно словния елемент, изображенията, цветовете, както и марката в нейната цялост. При словните елементи се прави проучване на изписването им на кирилица и латиница, добавят се или се премахват допълнителни букви и срички, за постигането на пълни резултати. Марките се съпоставят като се обяснява подробно на клиента защо те са сходни и какви рискове може да крие сходството.

Част 3 – становище

Наблюденията ми са, че в последно време много колеги предоставят услуга, свързана в проучването на търговска марка, като се ограничават до първите 2 части – те изпращат на клиента таблица с резултати, а за клиента тези резултати не значат нищо. В моите проучвания давам подробна информация относно това какви са възможните варианти, които седят пред клиента. Ако са налице абсолютни основания за отказ – как да се преработи знака. Ако са налице по-ранни марки, коментирам степента на сходство с всяка от тях, както и възможностите за развитие на производството. В голяма част от случаите при наличие на сходни марки не се стига до подаване на опозиция, или пък производството по нея приключва с постигане на споразумение. Богатата ми практика ми дава възможност да преценя в кои случаи това би било възможно. Проучването съдържа анализ на рисковете и дава на клиента информация, с която той може да прецени как да продължи със защитата на бранда си. Когато е ясно, че регистрацията на марката едва ли ще приключи успешно, изрично го посочвам на клиента и оставям решението на него.

Дава ли проучването 100% гаранция за успешното регистриране на марката?

Следва да се има предвид, че резултатите от проучването на търговска марка се основават на правила и принципи, залегнали в закона, в насоките на ведомствата и съдебната практика. Никога не може да се получи 100% гаранция, че някое лице няма да сметне марката за сходна на своята и да подаде опозиция. Имала съм случай, в който срещу марката “На разходка” е подадена опозиция от притежател на марка “НА”, като двете марки нямат нищо общо като визуално представяне. Тази опозиция е очевидно неоснователна и ще бъде отхвърлена. Проучването дава гаранция за евентуално подадени основателни опозиции.

Какви са рисковете за заявителя, ако не бъде извършено проучване или то бъде извършено от лице без достатъчно опит?

Рискът за клиента е при наличие на абсолютни основания заявката му да бъде отказана. Той ще изгуби платените такси и никога няма да може да получи закрила за бранда си, освен ако не започне да ребрандира дейността си, а това е скъп и труден процес. Ако пък се окаже, че са налични по-ранни сходни марки и бъде подадена опозиция, се влиза в дълго администриативно производство, което не само може да приключи с отказ, но и с поемането на разноските на насрещната страна. Проучването на търговската марка дава сигурност, че марката може да бъде успешно регистрирана.

Защитете бранда си, като започнете с проучването! Свържете се с мен!