Политики за защита на личните данни

Настоящите политики имат за цел да Ви информират за извършваните от адвокат Диана Попова дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

Адвокат Диана Руменова Попова е физическо лице, вписано като адвокат към Софийска Адвокатска колегия с рег. № 1900602010 и е регистрирана по Закона за регистър БУЛСТАТ.

Адвокат Диана Попова е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените ѝ от закона правомощия.

Искания по чл. 13 – чл. 22 Регламент (ЕС) 2016/679 се приемат на електронната поща office@advokatpopova.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Адвокат  Диана Попова осъществява правомощията, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Устни и писмени консултации, писмени становища;
 • Изготвяне на писмени документи по възлагане от клиента – молби, жалби, учредителни документи, справки, договори, споразумения и др.;
 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела.

При упражняване на правомощията си адвокатът обработва лични данни на своите  клиенти и партньори в изпълнение на своите законови задължения по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на лицето, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

Когато адвокатът  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни на трети лица.

Адвокат Диана Попова  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни адвокатът обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Съгласно чл.47, ал.1 от ЗА адвокатът е длъжен да съхранява книжата по делата, които са му били възложени, в продължение на 5 години.

5. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до адвокат  Диана Попова (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на посочения имейл адрес.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София град.

7. Въведени от адвокат Диана Попова мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679.