Може ли да съществува търговска марка COVID-19?

COVD-19 промени начина ни на живот, личните отношения, бизнес средата, а сега настъпва и към маркетинга. Има един особен вид заявители на търговски марки, които се стремят да извлекат максимум облаги от всeки нов тренд. Пример за това е опитът на собственикът на платформата eMAG да регистрира марката „Black Friday” за територията на Република България. Това се случва и с търговска марка COVID-19.

Тези заявители се стремят да заобиколят изискванията на законодателството, въвеждащи абсолютни основания за отказ на регистрация, което, особено в България, не е никак трудно. В последствие регистрацията им дава изключителни права върху словен елемент, станал неразделна част от говоримия език, а недобросъвестният заявител се опитва да налага ограничения на използването му, или да отстъпва това използване срещу възнаграждение.

Изненадващо за мен, експертизата на Патентно ведомство на Република България за момента действа съобразно закона, вероятно поради високата чувствителност на темата COVID-19 в обществото. Още на 24.03.2020 – само 4 дни след въвеждането на извънредно положение в Република България, е налице заявка за словна търговска марка COVID-19, заявена за множество класове стоки и услуги. На същата дата, за същите класове стоки и услуги и вероятно и от същия заявител, е подадена и заявка за регистрация на марка CORONAVIRUS. Регистрациите са отказани още на ниво експертиза, поради което в регистъра не са налични данни за заявителя.

На 27.03.2020 г. е подадена още по-любопитната словна марка FU*K YOU COVID-19, която също е отказана, но заявителят е подал жалба. Лицето зад марката все още не неизвестно поради етапа на производството.

На 01.10.2021 г. е подадена заявка за регистрация на комбинирана марка Covid Check. Въпреки, че марката съдържа и образен елемент, то той е пренебрежимо малък, за да се квалифицира като доминиращ или отличителен и марката не е получила регистрация.

Справка в регистъра на WIPO (Световната организация за интелектуална собственост) показва, че към 09.12.2021 г. са налични 1241 заявка за търговски марки, съдържащи под някаква форма словния елемент “COVID”. Повечето са на етап експертиза или са вече отказани. Все пак има цели 160 заявка, които са получили регистрация, включително и словна марка “FUCK COVID”, регистрирана за територията на Франция. Важно е да се има предвид, че всяка една от допуснатите регистрации съдържа или образен елемент, или допълнителни словни елементи, които в цялостното им тълкуване придават отличителност на знака като “Covid shield”, “Covid foundation” и др. Също така се наблюдава и тенденцията ниско отличителните марки да са регистрирани най-вече в САЩ и страни извън ЕС.

Защо всъщност е проблем COVID-19 или CORONAVIRUS да бъдат търговски марки? Чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, който е идентичен с чл. 7, т. 1, б. „б“ от Регламент (EC) 2017/1001, не се регистрира марка, която няма отличителен характер. Съдебната практика, методическите указания на Патентно ведомство, както и EUIPO Guidelines определят липсата на отличителност като липса на способност знакът да изпълнява основната функция на марката – да отличава стоките и услугите на един производител от тези на друг. За липса на отличителност се приема словен елемент, който е станал обичаен в говоримия език. Именно такъв е случаят с COVID-19 или CORONAVIRUS. Тези елементи следва да останат свободни за употреба от всички лица, като не се допуска монополизирането им.

Интересен е казусът е Решение на Патентното ведоство на Португалия, което отказа регистрация на търговска марка “PANDEMIA”заявена за стоки и усулги от класовете 32 и 33 – алкохолни и безалкохолни напитки, поради противоречието ѝ с морала и добрите нрави. Предвиждам допълнителен тест с анализ на това решение, така че продължавайте да следите блога ми.