Как да избера подходяща търговска марка?

Изборът на търговска марка е важна стъпка при започването на нов бизнес. Марката е лицето на Вашия продукт пред клиентите и пред конкурентите. Има някои важни неща, които трябва да знаете, когато избирате търговска марка.

Концепция за визията на търговската марка

Най-напред следва да имате идея дали марката ще се състои само от словни елементи, дали ще съдържа само изображения, или ще бъде комбинация между двете. Препоръчително е марката да съдържа не само думи, но и фигуративни елементи, цветове, шарки, специфичен шрифт на изписване. Всеки допълнителен елемент придава индивидуалност на избрания знак и му придава отличителност. Колкото по-специфична е търговската марка, толкова по-разпознаваема става тя за потребителя. Степента на отличителност е важна при възникване на спор между търговци относно регистрацията и изполването на търговска марка. Високата отличителност помага за доказването на нарушения на правата, произтичащи от регистрацията на търговска марка.

Проверка за наличие на абсолютни основания за отказ на регистрацията

Законът за марките и географските означения*, както и Регламент (ЕС) 2017/1001**, въведждат множество изисквания, на които марката следва да отговаря, за да подлежи на регистрация. Не всеки знак може да бъде търговска марка. Може да се окаже, че сте избрали знак, който попада в хипотезата на абсолютните основания за отказ и никога да не получите закрила за него. Но ще сте платили таксите за регистрация, които, особено при европейска или международна регистрация, никак не са малки. Важно е да се консултирате с адвокат или представител по индустриална собственост преди да изберете визията, под която да развивате дейността си, за да разберете може ли тя да бъде регистрирана като търговска марка. Марката не трябва да е описателна по отношение на заявените стоки и услуги, не трябва да съдържа изображения на културни ценности, да не съдържа указания относно вида, количество или качество на стоките и услугите. Марката не следва да указва географски произход на стоките и услугите, не трябва да въвежда в заблуждение потребителите, не може да съдържа изрази, станали обичайни в говоримия език. Ако са налице някои от абсолютните основания за отказ, при подаване на заявката ще получите отказ от Патентното ведомство.

Проверка за наличие на относителни основания за отказ на регистрация

Друга съществена част от проучването, предхпждащо регистрацията на марката, е проверка в базите данни на българското ПВ, Европейската служба за ИС (EUIPO) и Световната организация за ИС (WIPO) за наличието на по-ранни марки, сходни на избраната от вас, които да имат припокриване в териториалния обхват. Всяко трето лице може да възрази срещу Вашата регистрация ако притежава по-ранна сходна или идентична марка, регистрирана за същия клас стоки и услуги. При констатиране на сходство или идентичност между двата знака, Патентно ведомство ще постанови отказ. Анализът за наличие на по-ранна идентична или сходна марка изисква задълбочени познания и боравене със специфични бази данни, поради което е наложително съдействие от адвокат или представител по индустриална собственост. Пропускането на проверката за идентичност или сходство може да доведе до процедура по опозиция, която, дори да не завърши с отказ, ще забави с повече от година регистрацията. Следва да се има предвид, че решенията за отказ на отдел „Опозиции“ на Патентното ведомство, се обжалват пред отдел „Спорове“, пред Административен съд и пред Въровен административен съд. Участието в тези производства е обвързано с множество такси и съдебни разноски.

Класиране на стоките и услугите съобразно Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ)

Съществен процес от подготовката за заявяване на търговската марка, е изборът на стоки и услуги, за които същата ще бъде използвана. Законодателят предоставя правна закрила само по отношение на заявените стоки и услуги. Допустимо е да се заявят повече стоки и услуги от реално използваните, но следва да се има предвид, че всеки допълнителен клас от МКСУ, води до допълнителна държавна такса за заявителя. В случай на възникнване на правен спор относно реалното използване на марката, може да се наложи отказ на регитрацията на тези стоки и услуги, които са заявени, но не се използват в търговската дейност. Поради тези причини е необходимо да се използват услугите на адвокат или представител по индустриална собственост при избиране на стоки и усулги, които да се включат в заявката.

След извършване на описаните проучвания, можем да преминем към процедурата по регистрация на търговска марка.

*Съдържание на член 11 и 12 ЗМГО
** Съдържание на art. 7 и 8, EUTMR

 

Заявете своята онлайн консултация тук!