Как се развива процедурата по регистрация на търговска марка?

Преди преминаването на процедура по регистрация, е важно да сте извършили предварително проучване.

1. Формална експертиза. След подаване на заявката, органът по регистрация (Патентно ведомство или EUIPO) извършва формална експертиза. Тя следи за съответствие на заявката с изискванията на закона във връзка с формата на подаване, платени такси и представителна власт на пълномощника. При констатирани нередовности, заявителят се уведомява, чрез уведомяване на неговия представител, и му се дава едномесечен срок за отстраняване на нередовностите. При липса на нередовности, или при своевременното им отстраняване, се преминава към следващия етап.

2. Експертиза по същество. След установяване редовността на заявката, се преминава към процедура по преценка за наличие на абсолютни основания за отказ, обективирани в чл. 11, ЗМГО и art. 7, EUTMR. При наличие на някое от абсолютните основания за отказ, се постановява решение за предварителен отказ. То се връчва на заявителя и му се предоставя възможност за отговор. Ако не се подаде отговор, или ако същият не е издържано мотивиран, се постановява отказ. При отговор, който преодолява наличието на абсолютни основания, или при липсата на такива, се преминава към публикация.

3. Публикация. Всяка заявка, която е преминала през етапите на експертизата, се публикува в електронен бюлетин на Патентно ведомство или на EUIPO. Целта на публикацията е запознаването на третите лица със заявката и възможността да подадат опозиция, в случай че заявката нарушава техни по-ранни права. Те могат да направят това в тримесечен срок от публикацията на заявката. Процедурата по опозиция е бавна и сложна и може да забави регистрацията с години. Поради това от съществено значение е преди подаване на заявката да сте извършили предварително проучване. С производството по опозиция може да се запознаете подробно ТУК. В случай, че няма подадени опозиции, се преминава към регистрация на търговската марка.

4. Регистрация. В едномесечен срок от изтичане на тримесечния срок от публикацията, се взема решение за регистрация.