Как да регистрирам търговска марка?

Регистрацията на търговска марка се извършва в Патентно ведомство на Република България. Заявката се подава чрез представянето й на хартиен носител, или по електронен път чрез портала на ведомството. Регистрацията на марка на ЕС се извършва пред EUIPO (Европейската служба за интелектуална собственост), а международната регистрация по реда на Мадридската спогодба в държави извън ЕС – в WIPO (Световната организация за интелектуална собственост). Преди подаването на заявка е важно да се уточнят няколко важни въпроса:

  • Визия за търговската марка. Трябва да сте избрали как искате да бъде представена търговската марка – дали само като текст, под формата на словни елементи/слоган, дали изцяло под формата на фигуративен елемент, или като комбинация между двете. Най-често се използват комбинираните марки, които представляват избрания от Вас словен елемент, съчетан с графични изображения, специфичен шрифт и цветове. Важно е марката да бъде представена във вида, в който ще бъде използвана, защото правната закрила обхваща единствено визуализацията, посочена в заявката. Важно е марката да бъде отличителна. Разбира се, последните законодателни промени позвалояват марката да бъде звук, видеоклип или холограма, но тези марки не са подходящи за стартиращ бизнес и обикновено се ползват от вече наложени брандове. За информация относно изработката на подходящо лого, може да се свържете с нашите партньори.
  • Посочване на класовете стоки и услуги, съгласно Международната класификация на стоките и услугите, за които марката ще бъде регистрирана. Важно и стоките и услугите да бъдат класирани правилно, защото съобразно тях ще бъде определен обхватът на защита, с която марката ще се ползва на пазара. Заявяването на повече класове от МКСУ води до по-широка закрила, но и до допълнителни такси. Бъдете реалисти и посочете само действително предлаганите от Вас стоки и услуги, които ще означавате с марката.

След постъпване на заявката в системата на Патентно ведомство или EIUPO, се извършва проверка дали са налице необходимите реквизити, както и дали е платена дължимата държавна такса. Ако не е налице плащане, се изпраща съобщение до заявителя, с което му се указва размера на държавната такса и се предоставя срок за плащане. Процедурата пред WIPO е по-специфична, за нея може да научите тук.

Ако заявката е редовно попълнена и е налице плащане на държавната такса, съответното ведомство извършва проверка за наличие на абсолютни основания за отказ на регистрацията в двумесечен срок. При констатиране на някоя от хипотезите, водещи от отказ от регистрация, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за възражение.

Когато не са налице абсолютни основания за отказ, заявката се публукува в Официален бюлетин на Патентно ведомство (за марка на ЕС – бюлетинът на EUIPO) в едномесечен срок от приключване на експертизата. Публикацията създава презумпция за уведомяване на третите лица. Всяко лице, което счита че правата му са нарушени от регистрацията, разполага с тримесечен срок да подаде опозиция срещу регистрацията. В случай на подадена опозиция започва вътрешно производство, развиващо се между заявителя, опонента и Патентно ведомство (за европейска регистрация – EUIPO), което включва размяна на кореспонденция и приключва с решение на председателя на Патентно ведомство. Решенията на ПВ подлежат на обжалване пред Административен съд – София град и пред Върховен административен съд.

В 7-дневен срок от изтичане на тримесечния срок за опозиция се взема решение за регистрация на търговската марка. Регистрацията се публикува в Официалния бюлетин на Патентно ведомство, в раздел „Регистрирани марки“.

Ако регистрацията премине без усложнения, процедурата отнема около 5 месеца. За начален момент на закрила се вписва датата на подаване на заявката, а не датата на регистрацията.

След вписване на регистрацията, е важно да се следи за наличие на нарушения. За поддържане на регистрацията и месечен мониторинг във всички бази данни се препоръчва сключване на договор с адвокат.

Заявете своята онлайн консултация тук!