Вкусът и ароматът като търговска марка?

Вкусът и ароматът като търговска марка – възможно ли е това според българското и европейското законодателство? Според българското и европейското законодателство (ЗМГО и EUTMR), вкус или аромат не могат да бъдат обект на закрила като търговска марка.

Причината за това се крие в чл. 9, ЗМГО и Art. 4 EUTMR,  съгласно които марката е знак, способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в регистъра на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

От една страна вкусът и арматът са субективни усещания. От друга страна е невъзможно представянето им в регистър, което точно и еднозначно да определи обхватът на закрила. Това прави регистрацията на вкусът и ароматът като търговска марка невъзможна на ниво ЕС. Това е и разбираемо. Пълната дигитализация на регистрите, поддържани от службите за интелектуална собственост допуска все повече разнообразни видове търговски марки, стига те да могат да бъдат възпроизведени по подходящ начин – чрез представянето на файлове, QR код или по друг начин, който да направи възпроизвеждането им в регистъра възможно.

Какви са възможностите за защита? Ако дадете име на определен аромат или вкус, тогава можете да регистрирате името му, каквито са случаите с имената на парфюмите. Можете да защитите опаковката на продукта като триизмерна търговска марка, или като промишлен дизайн. Най-сигурната защита Ви дава търговската тайна, която представлява самостоятелен обект на интелектуална собственост. Не случайно рецептата на Coca Cola е една от най-пазените търговски тайни в света.