Слоганът като търговска марка

Може ли слоганът да получи защита като търговска марка?

Отговорът на този въпрос на пръв поглед е очевиден. Съгласно чл. 9, ЗМГО, “Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията”. Слоганът е онази запомняща се фраза, с която свързваме конкретен продукт:

“Just do it!”, “I’m lovin it”, “Dare For More”

Слоганът категорично може да отговори на дефиницията за марка. Следва да се има предвид обаче, че чл. 11, ал. 1, т. 2, ЗМГО забранява регистрацията на марки, които нямат отличителна способност. Съгласно Методическите указания за приложението на чл. 11, издадени от Патентно ведомство на Република България, както и съгласно Насоките на EUIPO за приложението на art. 7, EUTMR, не се регистрират лозунги, които имат рекламно-хвалебствен характер, както и изрази, които приканват към закупуване на определена стока. Т.е., за да получи закрила като марка, слоганът трябва да отговаря на дефиницията за марка и да бъде достатъчно отличителен.

Съдът на ЕС е определил следните критерии, които трябва да се използват при оценяване на отличителния характер на слогани (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).Рекламен слоган вероятно ще бъде счетен за отличителен в случаите, когато се възприема като нещо повече от обикновено рекламно послание, възхваляващо качествата на въпросните стоки или услуги, тъй като:

  • представлява игра на думи, и/или
  • съдържа елементи на концептуална загадка или изненада, поради което може да бъде възприет като творчески, изненадващ или неочакван; и/или
  • се отличава с особена оригиналност или популярност, и/или
  • задейства познавателен процес или тълкувателно усилие в съзнанието на съответните потребители.

В допълнение към горепосоченото следните характеристики на даден слоган могат да допринесат за установяването на отличителност:

  • необичайни синтактични конструкции;
  • използването на лингвистични или стилистични похвати, например алитерация, метафори, рима, парадокс и др.

Ето и някои примери от практиката на съда на ЕС във връзка със заявки за регистрация на марки, представляващи слогани:

Марка на ЕС № 5 904 438 – „MORE THAN JUST A CARD“ , завена за услуги от клас 36 (услуги свързани с банкови карти, кредитни карти и дебитни карти) – слоганът не е отличителен и регистрацията е отказана, тъй като изразът предоставя единствено информация за стоките и услугите, за които се иска закрила.

Марка на ЕС № 7 394 414 – „WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD“ , заявена за услуги от клас за клас 40 (обработване на материали) – слоганът не е отличителен и регистрацията е отказана, тъй като изразът е рекламно хвалебствено послание, подчертаващо положителните аспекти на услугите, а именно, че спомагат за постигането и поддържането на челни позиции в бизнеса.

Марка на ЕС № 4 885 323  – „DRINK WATER, NOT SUGAR“, заявена за стоки от класове 32 и 33 (напитки) – – слоганът не е отличителен и регистрацията е отказана, тъй като марката е банален слоган, който внушава единствено идеята, че потребителят ще консумира истинска вода, а не захарна напитка.

Марка на ЕС № 6 668 073 – „WET DUST CAN’T FLY“, заявена за стоки и услуги от класове 3, 7, 37 (почистващи препарати, машини, услуги по почистване) – слоганът е отличителен и марката е регистрирана, тъй като понятието „wet dust“ („мокър прах“) е буквално неточно, тъй като прахът вече не е прах, когато е мокър. Следователно съпоставянето на тези две думи придава на понятието измислен и отличителен характер.

Българска марка с рег. № 31673 – “Мъжете знаят защо”, слоганът е отличителен, защото не дава индикация за стоките и/или услугите.

Изводът е, че слоганът може да бъде търговска марка, стига да отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2, ЗМГО и art. 7, EUTMR – да бъде отличителен и да няма рекламно-хвалебствен характер.

При необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с мен.