Недобросъвестност при заявяване на търговска марка

Решение по дело T‑663/19 съдът на ЕС е установил, че Hasbro – собственикът на търговска марка MONOPOLY, е действал недобросъвестно при регистрацията на словната си търговска марка. Когато марката е заявена недобросъвестно, тя може да бъде заличена на това основание по решение на съда и на Патентно ведомство.

Съгласно европейското законодателство, при наличие на съдебен спор относно опозиция или заличаване на търговски марки поради сходство с по-ранна марка, всяка от страните може да поиска съдът да задължи ответната страна да представи доказателства за реалното използване на марката. Ако такива не бъдат представени, опозицията се отхвърля, съответно – марката се заличава. Искането за представяне на доказателства за реално използване е един от най-силните инструменти за печеленето на съдебни битки при конфликт между търговски марки! Но има една уловка – искането може да се направи само по отношение на марка, която е регистрирана преди повече от 5 години. При новорегистрирани марки, този способ за защита е неприложим.

Какви са мотивите за постановяване на решението?

С цитираното съдебно решение СЕС е установил, че Hasbro (собственикът на търговска марка MONOPOLY) регистрира нова словна марка MONOPOLY на всеки 5 години, без да подновява вече притежаваните от него по-стари марки. Установено е, че това се прави с цел заобикаляне на закона – при спорове относно марки, дружествтото винаги противопоставя своята най-ранно регистрирана марка, по отношение на която няма как да бъде приложен подхода за доказване на реално използване.

Решението е важно, тъй като утвърждава практиката на СЕС относно използването на търговските марки само във връзка с основното им предназначение и избягването на злоупотреба с права. Българският закон за марките и географските означения предвижда установяването на недобросъвестност при регистрация на търговската марка да се извършва по исков ред от Софийски градски съд по реда на бързото производство. Решението на СГС е основание за заличаване на недобросъвестно заявената марка, без изследване на която и да е от другите хипотези за заличаване.

Делата за установяване на недобросъвестност са тежки и сложни и обикновено са особено интересни за потребителите. При необходимост от консултация в областта на процесуалното представителство във връзка с произтичащи от търговски марки права, не се колебайте да се свържете с мен!