Обхват на закрила на регистрирана търговска марка

При определени хипотези е възможно две идентични търговски марки да съществуват безконфликтно, но за да няма конкуренция на права, следва да са налице няколко изисквания. Това е възможно, тъй като марката не дава абсолютни права на притежателя си върху защитения елемент.

Закрилата, предоставена от регистрирана търговска марка, е обусловена от посочените при регистрацията класове стоки и услуги от Ницската класификация, както и от териториалния обхват на марката. Възможно е две идентични марки да съществуват в две различни държави, тъй като всеки заявител е преценил къде ще налага собствената си марка и къде му е необходима закрила.

В дадения пример са предоставени словни марки, съдържащи идентичен словен елемент, но едната е защитена за територията на Швейцария, а другата – за територията на Мексико.

 Представените в примера търговски марки могат да съществуват безконфликтно, не само заради различния си териториален обхват, но и поради факта, че попадат в различни класове от Ницската класификация на стоките и услугите.

Защо това е позволено?

Законът допуска подобни хипотези, тъй целта на търговската марка не е монополизирането на един словен елемент от един търговец, а отличаването на стоките и услугите на един търговец от тези на друг от гледна точка на потребителя. Едва ли средният потребител би допуснал, че сиренето, предлагано в швейцарския магазин и пастата за зъби, продавана в мексиканската аптека са произведени от едно и също лице. 

Нещо повече – двете марки биха могли да съществуват едновременно, дори да бяха регистрирани в една и съща държава от различни търговци. Те биха могли да съществуват безконфликтно дори да бяха регистрирани за едни и същи стоки и услуги, но в различни държави. Преценката за наличие на по-ранни марки, които биха довели до конкуренция на права е комплексна, като изисква задълбочени познания на практиката на ведомствата на съответните държави, както и на съдебната практика. Поради тази причина е важно винаги да съгласувате решенията си със специалист, преди да предприемете действия по регистрация.