Правата на фрийлансъра

Откакто започнах самостоятелна практика следя множество групи в социалните мрежи, насочени към фрийлансърите. Постоянно чета оплаквания от всякакви специалисти (дизайнери, копирайтъри, фотографи и т.н.), които са предоставили услуга, но не са получили възнаграждение за нея. Повечето мнения, които се формират под такива постове, се обединяват около идеята, че след като услугите се предоставят онлайн и възложител и изпълнител не се срещят физически, няма как да бъде сключен договор, съответно и няма как ощетеният специалист да защити правата си. Това съвсем не е така, като искам да очертая кои са най-важните акценти при предоставянето на услуги дистанционно и правата на фрийлансъра.

Винаги работете след сключването на договор

Можете да изготвите един бланков договор, в който само да променяте името на клиента, а самото задание да бъде разписвано по-подробно в приложение към този договор. Не е нужно договорът да бъде сложен, но следва да съдържа всички съществени елементи на сделката. Трябва да бъдат уговорени предмет на договора, размер на възнаграждението и начин на плащане (добре е да се предвиди авансово плащане на част от сумата), срок за изпълнение, правата и задълженията на всяка от страните, начин на одобряване на изработеното, санкции при неизпълнение.

Как да уговорим плащанията?

Съветът ми е част от сумата да бъде уговорена като авансово плащане. Може да е 30% или 50%. Така ще сте сигурни, че ако възложителят се откаже, ще получите поне някакво заплащане за труда си. Окончателно плащане може да бъде уговорено след получаване на одобрение на изработеното от страна на възложителя. Одобрението трябва да бъде дадено писмено, което включва кореспондения по имейл, чат или социална мрежа.

Как да удостоверим предаване на изработеното?

В практиката това става чрез изготвянето на приемо-предавателен протокол. При дигиталното общуване това е излишно натоварване на страните със задължения, които същите рядко изпълняват. В тази връзка, достатъчно е да уговорите, че изработеното ще бъде изпратено по електронна поща и е необходимо настрщната страна да потвърди писмено с имейл, че приема работата или да даде допълнителни указания, в случай, че има забележки.

Изявленията на страните и тяхната валидност.

Всяка комуникация в електронна среда оставя следа. Лесно може да бъде доказано сключване на договор, дори само от комуникация в социалните мрежи. Закона за електронния документ и електрнните удостоверителни усулги урежда подробно валидността на електроните изявления. Повече по тази тема може да научите в специалната ми публикация относно доказателствената сила на електронните изявления. Все пак съветът ми е, да изготвите цялостен текст на договор, който да изпратите на насрещната страна, а тя да отговори с „Приемем“. Разбира се, ако и двете страни разполагат с електронен подпис, би било най-добре да разпишат документа електронно.

Как сключеният договор ни защитава?

Когато сте уговорили авансово плащане на част от сумата, със сигурност сте получили възнаграждение за част от труда си. Но има случаи, когато след предоставяне на готовия продукт клиентът отказва да преведе остатъка. В този случай можете да потърсите правата си по съдебен ред, като може да се възползвате от бързината на заповедното производство. По силата на чл. 410, ГПК може да подадете заявление да съда, а ако длъжникът не възрази в определения срок, получавате веднага изпълнителен лист. Процедурата отнема около 5 седмици. В присъдените с изпълнителния лист суми се включват и направените от Вас разноски – такса и адвокатско възнаграждение. Практиката показва, че особено при неголеми суми, повечето длъжници предпочитат да платят в срока за доброволно изпълнение, за да избегнат натрупването на съдебни разноски. Ако все пак длъжникът възрази, се преминава към класическо исково производство, в което ще трябва да докажете основателността на претенцията си. Именно тук важна роля оказва договорът. При представяне на доказателства за сключен договор и разменена между страните коредпонденция във връзка с него, без съмнение ще получите решение, с което да осъдите длъжника да Ви плати дължимото по договора.

За повече въпроси и консултации, не се колебайте да се свържете с мен.