Чатът като доказателство в съда

Технологиите навлизат не само в живота ни, но и в правната уредба. Макар и в България това да се случва бавно, волята на законодателя да уреди специфичните правоотношения, които се пораждат, е факт. Използването на чатът като доказателство в съда е една от любимите ми теми.

Постоянно отговарям на запитвания, свързани с правни спорове от различни отрасли, при които няма съставен писмен документ, с който изправната страна да докаже претенцията си. Клиентите все още смятат, че щом не е налице подписан лист хартия, то доказателство за волеизявленията на страните не съществува. За жалост и много адвокати все още следват този принцип и в много случаи клиентът не получава адекватен правен съвет.

Представете си, че искате да купите недвижим имот. Сключили сте с продавача договор, с който сте платили стоп капаро. Продавачът прибира стоп-капарото, след което продължава да предлага имота за продажба, изпраща ви съобщение по Viber, че е намерил друг купувач, след което спира да отговаря на обажданията и съобщенията Ви. В този случай капарото подлежи на връщане в двоен размер, съгласно чл. 93, ЗЗД. Проблемът е как ще докажете, че сте изправна страна по договора. В този момент повечето клиенти отчаяно споделят, че не разполагат с никакви доказателства, защото цялата кореспонденция е водена в електронна среда (по електронна поща, SMS, или някое от популярните приложения за комуникация като Viber, Whatsapp, Messenger). Изненадата е, че всъщност тези съобщения представляват годни доказателствени средства и без много усилия можете да докажете претенцията си в съда, представяйки чатът като доказателство.

Факт е, че развитието на комуникационните средства, както и електронната търговия, създадоха сериозни предизвикателства пред българския съд във връзка с доказването. Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги урежда понятията „електронен документ“, „електронен подпис“, „електронно изявление“. Погрешно е схващането, че само подписан с електронен подпис документ може да бъде годно доказателство в съда. Съгласно чл. 2, ЗЕДЕУУ „Електронно изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията“. Тази дефиниция обхваща всички съобщения в популярните чат-приложения, включително и съдържанието на имейлите. Съгласно чл. 10 „Електронното изявление е получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система“. Съдебната практика приема, че попадането на съобщението в среда, която не е под контрол на подателя, се счита за получаване.

Особеност на електронните документи и електронните изявления е, че те не съществуват на хартиен носител. Представянето им в съда е уредено в чл. 184, ГПК като най-често това става чрез разпечатването им на хариен носител, а при поискване страната е длъжна да представи документа на електронен носител. Този носител може да бъде флаш-памет, диск или друг носител, годен да възпроизведе документа. При оспорване, направено от насрещната страна, ще бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която може да изследва кога е получено съобщението, съответства ли съдържанието на хартиената разпечатка, манипулирано ли е съдържанието чрез последващо коригиране или изтриване. Важно е да се знае, че дори потребителят да изтрие кореспонденцията в приложението си, пак са налице технически възможности за доказване. В тези случаи задачите на експертизата са по-сложни.

Допустимо е да направите снимка на екрана (screenshot). Вещо лице може да установи дали представените електронни документи представляват screenshot на разговор, който е генериран от точно определено мобилно устройство. Метаданните на screenshot-а дават възможност да се установи на коя дата в колко часа и на кое устройтво е генериран файла. Вещото лице може да установи и дали този screenshot не е манипулиран чрез някоя от програмите за графична обработка на файлове.1

Тъй като повечето чат-приложения разполагат с възможност за изтриване или промяна на съобщенията, препоръчително е важната кореспонденция да се води по електронна поща, а при необходимост от комуникация чрез кратки съобщения да се използва SMS.

В заключение мога да Ви посъветвам да пазите цялата електронна кореспонденция във връзка с отношения, които могат да доведат до правен спор. Не се притеснявайте да се обърнете към адвокат за реализирането на искови претенции, независимо че разполагате само с електронни доказателства.

 

1 “Правен режим на електронните документи”, Гергана Върбанова