Процесуално представителство при нарушения

Регистрацията на търговска марка Ви осигурява различни способи за защита на правата Ви. В основата на тази защита е възможността да забраните на всяко трето лице да изпозлва Вашето име или лого, или сходен на регистрирания от Вас знак.

Адвокат Диана Попова може да Ви представлява пред всички административни и съдебни органи във връзка със защита на правата Ви:

  • Подаване на опозиции, искания за заличаване и отмяна на търговски марки, които нарушават правата Ви пред Патентно ведомство на Република България и EUIPO.
  • Производства пред Патентно ведомство за установяване на нарушение и налагане глоба на нарушителя.
  • Производстава пред Комисия за защита на конкуренцията.
  • Съдебно установяване на нарушенията. Тези дела се разглеждат по реда на бързото производство по ГПК и получавате решение в рамките на 2-3 месеца.
  • Съдебни производства за претендиране на обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи.

Адвокат Диана Попова има повече от 10 години процесуален опит, което ѝ дава възможност да защитава правата Ви и пред Върховен касационен и Върховен административен съд.