Ползите от регистрацията на търговска марка

Независимо дали имате малък бизнес, притежавате голяма компания, прохождате като фрийлансър или дори набирате популярност като инфлуенсър, важно е да регистрирате името, което използвате като търговска марка.

Какво представлява търговската марка?

Съгласно чл. 9 от Закона за марките и географските означения, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Кой може да регистрира търговска марка?

Всяко физическо или юридическо лице, което предлага стоки или услуги, може да регистрира името, под което ги предлага. Повечето търговци регистрират фирменото наименование и лого. Много инфлуенсъри регистрират личното си име като търговска марка, тъй като чрез него те предлагат услуга. Наложените и утвърдени брандове регистрират всяка визия, свързана с продукта им – комбинация от цветове, мелодия, включена в телевизионната реклама, клипът, който се използва, и въобще всичко, което може да свърже конкретния производител с предлаганата стока или услуга.

Какво губите, ако не сте регистрирали търговската си марка?

Започвам с този въпрос, тъй като обикновено именно неговият отговор стимулира лицата да потърсят закрила.

Възможно е Ваш конкурент да регистрира използваното от Вас лого или име. След регистрацията, носителят на правото върху марката може да Ви забрани да я използвате. Това означава цялостно ребрандиране на дейността Ви, което е свързано освен с разходи, и със загуба на клиенти. Потребителите може да сметнат, че недобросъвестния търговец, притежател на търговската марка, предлага Вашите стоки или услуги, което да ги насочи към него.

Възможно е и конкурентът, дори без да е регистрирал Вашата марка, да започне да я използва, да произвежда стоки или да предлага услуги, които означава с нея. Ако не сте защитили правата си, не разполагате с възможности за правна закрила и ще трябва да търпите това използване, което често води до сериозни икономически загуби. А за да разберете в пълнота какви са правните възможности за защита, продължете да четете по-надолу.

Какви са ползите от регистрацията на търговска марка?

На първо място – регистрацията на Вашето име или лого като търговска марка е въпрос на търговски престиж. Няма да се спирам на маркетинговите ползи, тъй като настоящият текст се фокусира върху правния аспект на темата.

Веднъж щом получите регистрация на търговска марка, може да се противопоставите на всяко използване на името Ви от трето лице. Можете да противодействате на опитите на трети лица да регистрират марка, която е сходна на Вашата, както и да използват такива знаци.

Важно е да се знае, че регистрацията на марката ни брани не само от имитации, които възпроизвеждат изцяло знака ни, но и от такива, които само го наподобяват. Съдебната практика на българския съд, както и на съда на ЕС, е въвела строги критерии в кои случаи е налице нарушение и кога сходството между марките е наказуемо. Най-общото правило е, че се изхожда от гледната точка на потребителя и възможността му да обвърже имитацията с оригиналния продукт.

Как можем да се защитим, ако конкурент се опита да регистрира марка, сходна на използваната от нас?

Преди да се премине към регистрация, всяка заявка за търговска марка се публикува в Официален бюлетин на Патентно ведомство, като от датата на регистрация тече 3-месечен срок, в който можете да възразите срещу регистрацията, ако заявената марка е сходна на регистрираната от Вас. В този случай Патентно ведомство ще откаже регистрацията. Дори да пропуснете този срок, можете да поискате заличаване на по-късно регистрирана сходна марка в срок от 5 години от регистрацията.

Какви са средствата за защита, ако конкурент изпозва марката ни?

Защитата на интелектуалната собственост е уредена на различни нива, в зависимост от степента на нарушението и от защитата, която търсите.

На първо място, предвидена е административно-правна защита. Тя се състои в налагане на глоба или имуществена санкция от страна на държавата. Можете да подадете сигнал до Патентно ведомство, което, съвместо с Икономическа полиция, извършва проверка и съставя акт за установяване на административно нарушение. В това производство Вие не сте участник и не  получавата обезщетение. Съгласно чл. 127 от ЗМГО, наказанието за физически лица е глоба от 2000 до 10 000 лв., а за еднолични търговци и юридическите лица –имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв.

На следващо място е възможността Ви да предявите претенциите си по съдебен ред като предявите иск за установяване на нарушението, преустановяването му, изплащането на обезщетение и изземване и унищожаване на предмета на нарушението. В това производство можете да претендирате размер на обезщетение по Ваша преценка, което да бъде съобразено с причинените вреди и пропуснатите ползи.

Митническите органи прилагат мерки спрямо стоки при митнически надзор при условията и по процедурите на Регламент (ЕС) № 608/2013.

Комисия за защита на конкуренцията разглежда случаите на имитация на търговска марка, като може, при установяване на нарушение, да наложи глоба в размер на до 10% от годишния оборот.

Не на последно място, за нарушения на права на интелектуалната собственост се носи и наказателна отговорност. Наказателния кодекс предвижда за използване на търговска марка, без съгласието на притежателя й, лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.

Всеки уважаващ себе си бранд се грижи за защитата на интелектуалната собственост. Отлагането на тази защита може да стува много.
Свържете се с мен тук.