Решение на Съда в Страсбург относно задължителната имунизация

На 08.04.2021 Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) постанови съдебно решение относно задължителната ваксинация. Делото е образувано през 2013 г. и не е пряко свързано с имунизацията срещу covid-19, но е с принципно значение по отношение на обществения дебат.

С решение по делото Вавричка и други срещу Република Чехия, Голямата Камара на ЕСПЧ в състав от 17 съдии с гласове 16 срещу 1 е постановил, че задължитената имунизация не представлява нарушение на чл. 8 от Конвенцията (неприкосновеност на правото на личен живот).

В Република Чехия същестува законово задължение за имунизация на деца срещу 9 добре познати на медицинската наука болести. Родители, които не се съобразят със законовите изисквания, могат да бъдат санкционирани, а децата им не се приемат в детска градина.

Единият от жалбоподателите е бил глобен, поради което е сезирал ЕСПЧ с жалба, в която твърди, че са нарушени правата му по чл. 8 от Конвенцията.

В мотивите си ЕСПЧ изтъква, че ваксинацията, като медицинска интервенция, оказва въздействие върху телесния интегритет, поради което представлява намеса в правото на личен живот, защитено от чл. 8 на Конвенцията. Съдът приема, че законодателството на Република Чехия преследва легитимна цел да брани както здравето на отделния гражданин, така и здравето на околните, като в този смисъл ваксинацията изграе съществена роля, защитавайки както ваксинирания, така и този, който не може да бъде ваксиниран по медицински причини. В мотивите е отбелязано, че ваксинационната политика на Република Чехия е широко подкрепяна от медицинските специалисти. Съдът подчертава, че всяко решение, отнасящо се до правата на деца, трябва да бъде разглеждано най-вече с оглед осигуряване на най-добрия интерес на детето. Целта на имунизацията е всяко дете да бъде защитено срещу сериозни заболявания, поради което Съдът счита, че здравната политика на страната съответства на изискването за защита на най-добрия интерес. При прегледа на пропорционалността на имунизационната политика ЕСПЧ взима предвид обхвата и съдържанието на задължението за ваксиниране, съществуващите изключения от него и наличните процедурни гаранции. Съдът намира, че глобата наложена на първия жалбоподател не е прекомерна; въпреки, че детето не е допуснато до детска градина, то тази мярка е по-скоро превантивна, а не със санкционен характер и е ограничена във времето. Така ЕСПЧ е заключил, че въвеждането на задължение за ваксинация е пропорционално на преследваните легитмини цели и следователно е „необходимо в едно демократично общество“. Съдът пояснява, че се е фокусирал не върху това дали различна, по-гъвкава политика би могла да бъде предприета от националните власти, по подобие на други еврпейски държави, а по-скоро дали чешките власти са превишили свободата си на преценка при намиране на баланса между засегнатите права.

С пълния текст на решението може да се запознаете тук.