Мониторинг на търговска марка?

Възможно ли е конкурент да заяви и регистрира същата търговска марка като притежаванта от Вас? Отговорът е положителен. Успешното регистриране на търговска марка не Ви предпазва в пълен обем от нарушения от страна на конкуренти. След регистрация, марката трябва да бъде наблюдавана от притежателя й. Това се случва най-често чрез възлагаето на мониторинг на търговска марка на специалист.

Законодателят не възлага на Патентно ведомство задължението да следи служебно дали са налице злоупотреби. При подаване на заявка за регистрация на търговска марка, административният орган няма задължение да извърши проверка дали заявената марка не нарушава по-ранни права. За да се даде възможност на притежателите на по-ранни марки да се защитят, всяка нова заявка се публикува в Официален бюлетин на Патентното ведомство. В срок от три месеца, считано от публикацията, всяко лице може да подаде опозиция, ако правата му са нарушени. Не постъпи ли опозиция, марката се регистрира.

Какво означава това? Ако Вие притежавате марката „Х“, конкурент я заяви, а Вие пропуснете срока за възражение, то и двете марки ще бъдат регистрирани. Въпреки че този режим беше въведен в Република България през 2008 г. , повечето търговци не са запознати с приложението на законовите разпоредби, засягащи правата им по отношение на притежаваните от тях търговски марки. Единствената възможна защита срещу копирането на Вашия знак, е ежемесечният мониторинг на търговска марка, посредством базите данни на Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейски съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Големите производители разполагат с цели отдели, които следят всяка публикация на територията на всяка страна, в която марката им има действие. Ако Вие притежавате малък бизнес и не разполагате с щатен специалист по индустриална собственост, можете да сключите договор с външен такъв, който да се грижи за индустриалната Ви собственост.

Услугата „Мониторинг на търговски марки“,  предлагана от адвокатите – специалисти по индустриална собственост, включва ежемесечно проследяване на всички регистрирани търговски марки за територията на Република България, национални заявки, европейски заявки и международни заявки, подадени по реда на Мадридската спогодба. В случай на заявена търговска марка, сходна или идентична с притежаваната от Вас, ще бъдете незабавно уведомени. Ще получите консултация относно правните възможности за осъществяване на защита чрез изготвяне и подаване на опозиция, която да доведе до отхвърляне регистрацията на заявената от третото лице търговска марка.

Защитете бранда си, като се обърнете към специалист!