Регистрация на фирма – първи стъпки

Учредяването на търговско дружествто, наричано разговорно „регистрация на фирма“, е важна стъпка при стартирането на бизнеса Ви. Учредяването на търговско дружество изисква специфични познания, поради което регистрацията чрез използване на еднотипни бланки крие рискове. Най-често използваните дружества у нас са дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД), поради което ще се спра на спецификите именно при тях.

Важно е документите, които ще бъдат изготвени, да отговарят на индивидуалните нужди на клиента. За целта трябва да бъдат обсъдени подробности, които да се включат в учредителния акт или дружествения договр, които да дават максимална защита при бъдещи действия.

Търговският закон определя минималното съдържание на учредителните документи, но съдружниците/акционерите могат да разгърнат в дружествения договор широк набор от права и задължения, съобразно визията, която имат, за съвместния си бизнес. За определена категория решения може да бъдат предвидени по-големи мнозинства, а за някои решения да се предвиди нотариална заверка на протокола. Важно е да се намери баланс между доверието между партньорите и възможността за блокиране на дейността на юриическото лице. Така например ако в дружествения договор е предвидено, че управител ще бъда назначаван по единодушно решение на съдружниците, се постига голяма степен на защита. Всеки съдружник ще бъде сигурен, че мнението му ще бъде взето предвид при избор на управителя. В същото време обаче може да се стигне до положение, в което един от десет съдружника да блокира избора и това да продължава месеци наред. Изготвянето на дружествения договор не е само формалност, а юридическата основа на бъдещото успешно партньорство, която трябва да бъде съобразена с изискванията на закона и с индивидуалните потребности на клиентите.

Ако дружеството е еднолично, е важно да се предвиди възможността за преобразуването му, за неговото прехвърляне, за приемане на съдружник, както и за наследяване на дружеството.

Не на последно място е важно да се знае, че адвокат може да Ви представлява пред Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с обикновено писмено пълномощно, по силата на което да подаде всички изготвени документи чрез електронната платформа на регистъра с електронен подпис. А подаването по електронен път води до 50% отстъпка от държавната такса за учредяване.

Първите стъпки при учредяване на търговско дружество:

  • Да изберете фирменото наименование, под което ще осъществявате дейността;
  • Да посочите седалище и адрес на управление на дружеството;
  • Да уточните размера на уставния капитал;
  • Да изберете предмета на дейност;
  • Да изберете лице, което ще бъде управител

Когато тези подробности са уточнени, може да започне изготвянето на документите. Щом всички детайли по дружествения договор бъдат съгласувани, се пристъпва към откриване на набирателна сметка, по която капиталът ще бъда внесен. В банката трябва да представите подписания дружествен договор/учредителен акт, да внесете капитала и да се сдобиете с документ, удостоверяващ това действие. Следващата стъпка е заверяване на образец от подпис и съгласие на назначения управител при нотариус. Необходимо е и да се внесе държавната такса по сметка на Агенция по вписванията.

Всички изготвени документи се сканират и подават в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ  бързо и удобно по електронен път. Регистрацията отнема два работни дни.

Съгласно чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване на търговеца не са приложени всички документи, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Срокът за изпълнение на указанията е краят на работния ден, следващ деня на подаване на заявлението. Често тези указания се дават в последния момент и е важно да бъдат изпълнени в много кратък срок. Такива указания могат да се отнасят до представяне на някой от документите в по-четлив вариант, до липсват документ, но в немалка част от случаите са свързани с недоглеждане от страна на длъжностното лице по вписванията. В тези случаи трябва да разполагате с адвокат, който да подаде необходимите заявление, или при отказ – да обжалва действията на длъжностното лице.

Ако не искате да рискувате да получите отказ, използвайте услугите на адвокат.