Предявяването на искове за невъзможно високи суми – нож с две остриета

Цената на предявения иск определя няколко важни последици – подсъдността, рамера на държавната такса, размера на присъдените по делото разноски. При имуществени претенции формирането на цената на иска става по строги правила. Не е така при исковете на неимуществени вреди. При тях ищецът определя сумата, която желае да му бъде присъдена като компенсация за претърпени болки и страдания, а съдът може да се съобрази, или да не се съобрази с тази сума, вземайки предвид доказаните вреди. Всеки състав сам определя как да оцени неимуществените вреди, но съдебната практика е очертала приблизителните граници.

Държавната такса за всеки иск е в размер на 4 % от цената на иска. Ако желанието ни е да получим 10 000 лв. от съседа, чието куче е ухапало малкия пръст на крака ни, ще платим държавна такса от 400 лв. и то още при образуване на делото. Като процент от претенцията се определя и адвокатският хонорар. Важно е да знаем, че странта, която изгуби делото, ще бъде осъдена да заплати направените от насрещната страна разноски. Ако искът ни бъде отхвърлен, не само ще сме платили държавна такса и адвокатски хонорар, но ще бъдем осъдени да платим и разноските за адвокат на ответника.

Предявяването на искови претенции за нереалистично големи суми е нож с две остриета. Важно е да претендираме реално претърпените вреди, като си даваме сметка за това на колко пари могат да бъдат оценени те от съда. Поради тази причина е важно да се консултираме с адвокат, който освен да образува делото, да е достатъчно запознат със съдебната практика и да ни даде адекватна оценка на иска.

Ето и един пример от личната ми практика – ищецът предявява иск за 130 000 лв. имуществени и неимуществени вреди. Консултират го неопитни адвокати, които не успяват да изготвят добре исковата молба и да представят нужните доказателства. Искът е отхвърлен от съда, като на ответника се присъждат 4000 лв. разноски, които ищецът трябва да плати. Той не само не е получил защита на правата си, но е допълнително ощетен да възстанови разноските на насрещната страна.

Винаги следвайте съвета на адвоката си относно цената на предявения иск и се доверявайте на адвокати с опит в процесуалното представителство. Заявете своята онлайн консултация тук!