Забрана за започване на работа при конкурент

Може ли работодателят да ни принуди да подпишем споразумение, с което приемаме в определен период от време след прекратяване на трудовия ни договор, да не започваме работа в конкурентна фирма?

Тази практика набира сила през последните години, особено при чуждестранни работодатели. Много служители се притесняват от подобна клауза, защото обикновено нарушаването й е обвързано и със солидни неустойки. Най-често се предвижда, че по каквато и причина да бъде прекратен трудовият договор, за период от година, а понякога и по-дълъг, служителят няма право да започне работа при конкурент.

От една страна следва да имаме предвид свободата на договаряне. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Рагледана на тази плоскост, клаузата изглежда допустима.

На друго мнение обаче с Върховният касационен съд. Налице е сериозна по обем и константна съдебна практика, съгласно която подобно споразумение противоречи на чл. 48, ал. 3 от Конституцията, чл. 15, § 1 от Хартата на основните права на ЕС, чл. 1, § 2 от Европейската социална харта от 18.10.61 г., т. 4 от Хартата на общността за основните социални права на работниците от 9.12.89 г., пар. 2 на чл. 1 от Хартата на основните права.

Във връзка с гореизложеното, на въпроса може ли работодателя да ни задължи да подпишем подобно споразумение, отговорът е положителен. Подпишете спокойно, тъй като съгласно съдебната практика такава клауза е недействителна и за Вас не могат да настъпят каквито и да било правни последици.

Важно е да се има предвид, че ако тази клауза е обвързана с получаване на обезщетение, нещата седят по друг начин. В случай че се съгласите с подобна клауза, срещу което получите определена парична сума, представляваща обезщетение, то същото подлежи на връщане и работодателят може да иска връщането му по съдебен ред (Решение № 22 от 23.04.2013 г. на ВКС по гр. д. № 1720/2011 г., IV г. о., ГК).

При необходимост от правни услуги в областта на трудовото право, Заявете своята онлайн консултация тук!