Защо е важно да имаме актуален постоянен адрес?

Съгласно Закона за гражданската регистрация, посочването на актуален постоянен адрес от физическите лица е не само право, но и задължение. Много от нас пренебрегват това задължение, като не актуализират гражданската си регистрация, което може да доведе до неблагоприятни правни последици.

Всички държавни и общински органи се свързват с нас на посочените постоянен и настоящ адрес. Ако не актуализираме регистрацията си, то административните и съдебни органи не могат да се свържат с нас при необходимост. Разбирането, че е по-добре да не получаваме съобщения от институциите, е погрешно. Фактът, че не сме получили физически едно съобщение, не означава че то не ни обвързва правно.

На всеки може да се случи да попадне в ситуация на правен спор. Връчването на съобщения,  искови молби, жалби, наказателни постановления, запорни съобщения и др. се извършва по постоянния адрес. Ако адресатът не бъде намерен при три последователни посещения от съдебен служител, то на вратата му се лепи уведомление. В него се посочва, че книжата се намират в канцеларията на съда и се дава едномесечен срок на лицето да се яви и да получи документите. Съдът прави справка за постоянния и настоящия адрес. В случай че постоянният адрес на лицето съвпада с посочения в акта за връчване, след изтичане на едномесечния срок, всички документи и книжа се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени.

Особено важно е да се има предвид, че в гражданския процес пропускането на срок за отговор на искова молба води до отпадане на възможността за представяне на доказателства на по-късен етап в производството и до сериозно ограничение на правата на ответника за в бъдеще. Аргументът, че ответникът е напуснал посочения от него постоянен адрес и поради това не е получил книжата си, е без правно значение.

В случай че имаме сериозна причина да не променяме постоянния си адрес, то трябва да заявим поне актуален настоящ адрес.

Правилата за постоянния адрес на физическите лица важат и относно адреса на управление на търговците. Законодателят създава презумпция, по силата на която връчването на призовки и съобщения на вписания в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ адрес на управление, е редовно, без значение дали на този адрес се намира офис на дружеството.

Предвиденото в ГПК връчване чрез залепване на уведомление често води до това, че срещу физическите и юридически лица се постановяват съдебни решения, без последните да са участвали в производството и да са имали възможност да защитят правата си. Защитата при вече постановено съдебно решение е възможно само при извънредни и непредвидени обстоятелства и е свързана с допълнителни съдебни разноски.