Цената на предявения иск определя няколко важни последици – подсъдността, рамера на държавната такса, размера на присъдените по делото разноски. При имуществени претенции формирането на цената на иска става по строги правила. Не е така при исковете на неимуществени вреди. При тях ищецът определя сумата, която желае да му бъде присъдена като компенсация за претърпени