Институтът на стопанската непоносимост в условията на пандемия от Covid-19

Институтът на стопанската непоносимост в условията на пандемия от Covid-19

Съгласно чл. 307 от Търговския закон, съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Разпоредбата урежда единствено отношенията между търговци

Непреодолима сила в условията на пандемия. Кой и как може да се позове на нея?

Пандемията от Covid-19 доведе до множество въпроси относно приложението на два не особено популярни към момента института на търговското право – непреодолимата сила, наричана по-често форсмажор (force majeure) и стопанската непоносимост. Важно е да се има предвид, че обсъжданите по-долу норми регулират отношенията между търговци и не са приложими към гражданскоправни отношения или потребителски спорове.