Регистрацията на търговска марка се извършва в Патентно ведомство на Република България. Заявката се подава чрез представянето й на хартиен носител, или по електронен път чрез портала на ведомството. Регистрацията на марка на ЕС се извършва пред EUIPO (Европейската служба за интелектуална собственост), а международната регистрация по реда на Мадридската спогодба в държави извън ЕС