На 10.02.2021 беше приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, като част от измененията се отнасят до използвания в жалбата език. Текстът възпроизвежда новосъздадения през юли 2020 г. в Гражданския процесуален кодекс чл. 100а. Съгласно тези норми жалбата, исковата молба, писмения отговор, както и всички документи, отправени до съда, не