Съдът в Страсбург

Съдът в Страсбург

Европейският съд по правата на човека (известен като Съдът в Страсбург) е международен съд, който може да разглежда оплаквания от физически лица, организации и дружества, които твърдят, че са жертва на нарушение на правата, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Част от правата, които защитава Конвенцията са: право на живот; забрана

Нов срок за подаване на жалби до Съда в Страсбург

На 21.04.2021 Италия ратифицира Протокол № 15 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Италия беше последната страна, ратифицирала протокола. Протоколът ще влезе в сила 01 август 2021. С него се добавят нови текстове в преамбюла на Конвенцията, но най-съществената промяна е скъсяването на срока за подаване на жалба до Съда в