Процесуално представителство при нарушения

Процесуално представителство при нарушения

Регистрацията на търговска марка Ви осигурява различни способи за защита на правата Ви. В основата на тази защита е възможността да забраните на всяко трето лице да изпозлва Вашето име или лого, или сходен на регистрирания от Вас знак. Адвокат Диана Попова може да Ви представлява пред всички административни и съдебни органи във връзка със

Сделки с търговски марки

След като притежавате регистрирана търговска марка или промишлен дизайн, Вие можете да отстъпвате на трети лица правото да ги ползват срещу възнаграждение чрез сключването на лицензионен договор. Можете да продавате или залагате своите търговски марки.

Мониторинг

Законодателството в областта на търговските марки не възлага на нито един орган по регистрацията (Патентно ведомство, EUIPO или WIPO) задължението да следи служебно дали са налице злоупотреби. При подаване на заявка за регистрация на търговска марка, административният орган няма задължение да извърши проверка дали заявената марка не нарушава по-ранни права. За да се даде възможност

Регистрация

Щом преминете успешно през процедурата по регистрация на търговска марка, ще получите сертификат за регистрация. Срокът на защита на търговската марка е 10 години, като година преди изтичането му, ще получите напомняне за възможността за подновяване.

Комуникация с органа по регистрация

Независимо пред кой орган подавате заявка за регистрация на търговска марка, необходимо е да се предприемат действия във връзка с регистрацията, които са обвързани със законоустановени срокове. Адвокат Диана Попова ще осъществи от Ваше име и за Ваша сметка цялостната комуникация с органа по регистрация във връзка съз заявката – ще представя необходимите документи, искания,

Подаване на заявка

Адвокат Диана Попова разполага с правоспособност да Ви представлява както пред Патентно ведомство на Република България, така и пред Европейската служба за интелектуална собственост EUIPO и Световната организация за интелектуална собственост WIPO. След консултация ще получите становище какъв териториален обхват да заложите при регистрация на Вашия бранд и пред кой орган да го защитите. Подаването

Становище за регистрабилност

Ако марката Ви не съответства на изискванията за абсолютни основания, или се окаже, че е налице по-ранна сходна марка, ще получите съвет как да я модифицирате така, че да бъде законосъобразна или да избегнете производството по опозиция. Без становище за регистрабилност може да се окаже, че сте налагли с години бранд, който не може да

Проучване

Съществено при регистрацията на ТМ е проучването, предхождащо регистрацията. Получавате становище дали избрания от Вас знак отговаря на изискванията на чл. 11 и 12 от ЗМГО и на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2017/1001. Както българското, така и европейското законодателство, въвеждат множество изисквания, на които трябва да отговаря избраното лого или име, за