Присъединяване на България към Startup nations standard

Присъединяване на България към Startup nations standard

На 22 юли 2021 г. служебният министър на икономиката подписа Декларацията относно въвеждането на Startup nations standard и по този начин България се присъедини към другите 24 европейски държави, които са се ангажирали с прилагане на политиките в документа. Това е изключително важна стъпка не само за стартиращите компании, но и за бизнес средата. За

Регистрация на фирма – първи стъпки

Учредяването на търговско дружествто, наричано разговорно „регистрация на фирма“, е важна стъпка при стартирането на бизнеса Ви. Учредяването на търговско дружество изисква специфични познания, поради което регистрацията чрез използване на еднотипни бланки крие рискове. Най-често използваните дружества у нас са дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД), поради което ще се спра на спецификите именно

Институтът на стопанската непоносимост в условията на пандемия от Covid-19

Съгласно чл. 307 от Търговския закон, съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Разпоредбата урежда единствено отношенията между търговци

Непреодолима сила в условията на пандемия. Кой и как може да се позове на нея?

Пандемията от Covid-19 доведе до множество въпроси относно приложението на два не особено популярни към момента института на търговското право – непреодолимата сила, наричана по-често форсмажор (force majeure) и стопанската непоносимост. Важно е да се има предвид, че обсъжданите по-долу норми регулират отношенията между търговци и не са приложими към гражданскоправни отношения или потребителски спорове.