Съдът в Страсбург

Съдът в Страсбург

Европейският съд по правата на човека (известен като Съдът в Страсбург) е международен съд, който може да разглежда оплаквания от физически лица, организации и дружества, които твърдят, че са жертва на нарушение на правата, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Част от правата, които защитава Конвенцията са: право на живот; забрана

Чатът като доказателство в съда

Технологиите навлизат не само в живота ни, но и в правната уредба. Макар и в България това да се случва бавно, волята на законодателя да уреди специфичните правоотношения, които се пораждат, е факт. Използването на чатът като доказателство в съда е една от любимите ми теми. Постоянно отговарям на запитвания, свързани с правни спорове от

Нов срок за подаване на жалби до Съда в Страсбург

На 21.04.2021 Италия ратифицира Протокол № 15 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Италия беше последната страна, ратифицирала протокола. Протоколът ще влезе в сила 01 август 2021. С него се добавят нови текстове в преамбюла на Конвенцията, но най-съществената промяна е скъсяването на срока за подаване на жалба до Съда в

Промени в процесуалните закони относно използвания език

На 10.02.2021 беше приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, като част от измененията се отнасят до използвания в жалбата език. Текстът възпроизвежда новосъздадения през юли 2020 г. в Гражданския процесуален кодекс чл. 100а. Съгласно тези норми жалбата, исковата молба, писмения отговор, както и всички документи, отправени до съда, не

Предявяването на искове за невъзможно високи суми – нож с две остриета

Цената на предявения иск определя няколко важни последици – подсъдността, рамера на държавната такса, размера на присъдените по делото разноски. При имуществени претенции формирането на цената на иска става по строги правила. Не е така при исковете на неимуществени вреди. При тях ищецът определя сумата, която желае да му бъде присъдена като компенсация за претърпени

Защо е важно да имаме актуален постоянен адрес?

Съгласно Закона за гражданската регистрация, посочването на актуален постоянен адрес от физическите лица е не само право, но и задължение. Много от нас пренебрегват това задължение, като не актуализират гражданската си регистрация, което може да доведе до неблагоприятни правни последици. Всички държавни и общински органи се свързват с нас на посочените постоянен и настоящ адрес.