Процедурата по регистрация на търговска марка

Процедурата по регистрация на търговска марка е идентична, независимо дали ще регистрирате марката си на национално ниво, или на ниво ЕС. Това е така, тъй като през 2019 г. в България беше приет нов Закон за марките и географските означения, с който се транспонира Директива (ЕС) 2015/2436. 

1. Подаване на заявка за регистрация

Процедурата по регистрация на търговска марка стартира с подаване на заявка за регистрация. В нея трябва да присъстват данни за марката, за заявителя и за стоките и услугите, съобразно Ницската класификация. След подаване на заявката, в нея не могат да се внасят никакви промени, освен промяна в идентификационните данни на заявителя. Поради тази причина е важно заявката да бъде подадена от лице с необходимите знания в областта на търговските марки. Както националните заявки, така и европейските, могат да бъдат подадени по електронен път. При европейските марки това води и до по-ниски такси.

2. Формална експертиза и експертиза по същество

След получаване на заявлението съответното ведомство (Патентно ведомство на Република България или EUIPO) извършва експертиза, целяща да установи дали заявката е редовно попълнена и дали са платени таксите за регистрация. Заявителят дължи плащане на таксите при подаване на заявката, като трябва да цитира входящия номер в платежното нареждане. Ако заявката е редовна и таксите са платени, се преминава към експертиза по същество. Тя се състои в преценка за наличие на абсолютни основания за отказ. Ако се установи, че е налице някоя от хипотезите на чл. 11, ЗМГО или art. 7, EUTMR, се постановява предварителен отказ, който се изпраща на заявителя за становище. След получаване на становището, отказът може да бъде оттеглен, или да бъде постановен окончателен акт за отказ. Поради тази причина е важно заявителят да се консултира със специалист, който да даде становище относно регистрабилността на марката, още преди подаване на заявката. Ако не са налице основания за отказ, се преминава към следващия етап от процедурата по регистрация на търговска марка.

3. Публикация

Заявката, преминала успешно през експертизата, се публикува в официален бюлетин на органа по регистрация на търговска марка. От датата на регистрацията тече тримесечен срок, в който всяко лице, притежаващо по-ранна сходна марка, може да подаде опозиция срещу заявката ви. За това е изключително важно още преди подаването на заявката, да бъде направено проучване от специалист за наличие на по-ранни сходни или идентични марки. Проучването се извършва чрез специфични бази данни и при позоваване на критиериите за сходство, въведени от съдебната практика, поради което не може да бъде направено от лице без опит в интелектуалната собственост.

В случай, че бъде подадена опозиция, стартира вътрешна процедура между заявителя, опонента и органа по регистрация, която трае поне 8 месеца. Дори опозицията да бъде отхвърлена, регистрацията на марката се забавя значително.

Процедурата по регистрация на търговска марка приключва с решение за регистрация (при липса на подадени опозиции и при успешно преминаване на заявката през експертизата по същество). Най-важният етап от процедурата по регистрация на търговска марка, всъщност предхожда самата процедура и се състои в извършването на предварително проучване.

Защитата на правата, свързани с търговските марки, е специфична дейност. Винаги се обръщайте към специалист. При въпроси и необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с мен.