Уволнение поради липса на качества

Практиката на ВКС разкрива възможностите на работодателя да освободи работник или служител поради липса на качества за изпълнеието на дейността. Настоящият текст обобщава изводите на съда, развити в Тълкувателно решение № 4/2017  и Решение № 60285от 08.12.2012 по гр.д. 3502/2018 на ВКС, като използва разговорния термин “уволнение” в смисъла на прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя.

Необходимостта от тълкуване произтича от факта, че трудовото законодателство в България е насочено изцяло към закрила на работника и не предоставя на работодателя почти никакви възможности да се освободи от некомпетентния служител. Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ е лаконична и не разглежда съвкупността от юридически факти, които следва да са налице, за реализирането правата на работодателя.

Според съдебната практика фактическият състав на основанието включва следните елементи: трайно неефективно изпълнение на работата във времево, количествено или качествено отношение, причинено от липсата на качества за изпълнение на работата. Липсващите качества означават фактическа липса на знания, умения и навици за изпълнение на работата.

Трудовото правоотношение се прекратява с писмена заповед, изхождаща от работодателя. За индивидуализация на волеизявлението е достатъчно в писмената заповед за прекратяване по чл. 328, ал.1, т.5 КТ да се изброят кои знания, умения или навици липсват или да се посочи в какво се състои трайното неефективно изпълнение на работата (начинът по който работникът се справя с възложената работа). И в двата алтернативни варианта се постига целта на закона и работникът или служителят могат да упражнят правото си на защита.

Важно е да се обърне внимание на момента, към който следва да се преценява липсата на качества у работника. Неспособността за справяне с възложената работа в минал период не може да бъде основание за прекратяване на трудовото правоотношение, ако работникът е отстранил пропуските си и е преустановил допускането на грешки.

В решението на ВКС от 08.12.2021 се напомня, че качествата, които липсват на работника, може да са както професионални, така и личностни, като липсата им трябва да е трайна, а уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ не е допустимо за спорадични или несъществени пропуски.

Важно е да се разграничава освобождаването на работника поради липса на качества от дисциплинарното уволнение. Хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ не е наказание за работника или служителя за допуснати от него някога пропуски, а възможност за работодателя да се освободи от работник, от чиято работа не е доволен. Ако в годините работникът е подобрил работата си, като вече не се забелязват личностни или професионални дефицити, то тогава интересът на работодателят да прекрати трудовото правоотношение с него по чл. 328, ал. 1, т. 5 ГПК не съществува, а уволнението е незаконно поради липса на основание.

За повече информация може да се свържете с мен за консултация.