Нов срок за подаване на жалби до Съда в Страсбург

На 21.04.2021 Италия ратифицира Протокол № 15 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Италия беше последната страна, ратифицирала протокола. Протоколът ще влезе в сила 01 август 2021. С него се добавят нови текстове в преамбюла на Конвенцията, но най-съществената промяна е скъсяването на срока за подаване на жалба до Съда в Страсбург. Вместо досегашния, 6-месечен, сега страните разполагат с 4-месечен срок, считано от постановяване на последното решение на националния съд.

Повече информация за текста на Протокола можете да намерите тук.